O firmie

Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej dotyczące kancelarii tajnych

ZARZĄDZENIE Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Rozdział 3 pkt 6 ppkt 1c, 1d, 1e

"... W zależności od poziomu zagrożeń określonego w wyniku przeprowadzenia analizy, pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń w których są przetwarzanie informacje niejawne o klauzuli „Tajne” lub „Ściśle tajne” tj. kancelarie, biblioteki oraz pomieszczenia wydzielone powinny spełniać następujące warunki bezpieczeństwa fizycznego:

c) wyposażone w drzwi wejściowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co — 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin

d) wyposażone w okna zabezpieczone, kratami zainstalowanymi w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 × 6 mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 × 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm ... W przypadku, gdy, dolna krawędź okna znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu, a górna krawędź znajduje się na wysokości większej niż 3 m od poziomu dachu, wyposaża się je w jedno z następujących zabezpieczeń:
— siatkę z drutu stalowego o grubości drutu nie mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych niż 20 × 20 mm lub powierzchni oczka nie większej niż 4 cm2,
— zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz, wraz z folią antywłamaniową lub certyfikowane (kwalifikowane) okno antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 2 N określone w Polskiej Normie PN-EN 1627 z szybą o podwyższonej odporności na włamanie — co najmniej klasy P‑3A według PN-EN-356

e) wyposażone w zabezpieczenie otworów wentylacyjnych, których powierzchnia przekracza 500 cm2 siatką, o oczkach nie większych niż 10 × 10 mm lub urządzeniami alarmowymi."

 

ZARZĄDZENIE Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 roku
w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych

Rozdział 3 §8 pkt 2-6

2)w przypadku braku możliwości spełnienia warunków grubości ścian, o których mowa w pkt. 1, należy zastosować inne dodatkowe zabezpieczenia, które zapewnią czas odporności na włamanie większy niż czas niezbędny do przybycia służb ochrony jednostki organizacyjnej, m.in. czujki sejsmiczne montowane na tych ścianach, stałą obserwację systemem telewizji przemysłowej ścian zewnętrznych i innych narażonych na sforsowanie, wzmocnienie ścian przez ułożenie certyfikowanych metalowych(stalowych)paneli kancelaryjnych;

3) wyposażonych w drzwi wejściowe metalowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 określone w Polskiej Normie PN-EN1627, blokowane na 4 krawędziach, zabezpieczone przed wyłamaniem od strony zawiasów, posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co –60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Drzwi powinny być wyposażone w dwa komplety kluczy niezbędnych do ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin;

4)wyposażonych w okna zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wgląd do pomieszczeń z zewnątrz z zainstalowaniem w otworach okiennych, z zastrzeżeniem pkt.5, kraty wykonanej w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm, wzmocnionej płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm, z tym że jeżeli ze względów architektoniczno-budowlanych nie ma możliwości zainstalowania kraty, dopuszcza się zamontowanie certyfikowane go (kwalifikowanego ) okna antywłamaniowego spełniającego wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627;

5)otwory okienne, których dolna krawędź znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu, a górna krawędź więcej niż 3 m od poziomu dachu, wyposaża się w jedno z następujących zabezpieczeń:
a) siatkę z drutu stalowego o grubości drutu nie mniejszej niż 2 mm, o oczkach nie większych niż 20x20 mm lub powierzchni oczka nie większej niż 4 cm
b)zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz, wraz z folią antywłamaniową lub certyfikowane (kwalifikowane) okno antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 2 N określone w Polskiej Normie PN–EN 1627 z szybą o podwyższonej odporności na włamanie –co najmniej klasy P-3A według PN-EN-356

6) otwory wentylacyjne o powierzchni powyżej 500 cm2, siatką o oczkach nie większych niż 10 x 10 mm lub urządzeniami alarmowymi

 

 

00-422 Warszawa, ul. Wilanowska 10